Denne cookie erklæring blev sidst opdateret den 11. juli 2019 og gælder for borgere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

1. Introduktion

Vores hjemmeside, http://logstor.globenvesthimmerland.dk (herefter: “hjemmesiden”) bruger cookies og andre relaterede teknologier (for nemheds skyld alle teknologier omtales som “cookies”). Cookies er også placeret af tredjemand, vi har engageret. I dokumentet nedenfor vi informere dig om brugen af cookies på vores hjemmeside.

2 Hvad er cookies

En cookie er en lille simpel fil, som sendes sammen med siderne på denne hjemmeside og gemmes af din browser på harddisken på din computer eller en anden enhed. Informationen lagret deri kan returneres til vores servere eller til serverne i de relevante tredjeparter under et efterfølgende besøg.

3 Hvad er scripts?

Et script er et stykke programkode, der bruges til at gøre vores hjemmeside fungerer korrekt og interaktivt. Denne kode udføres på vores server eller på din enhed.

4 Hvad er en webbeacon?

En web-beacon (eller en pixel-tag) er en lille, usynlig stykke tekst eller billede på en hjemmeside, der bruges til at overvåge trafikken på en hjemmeside. For at kunne gøre dette, er forskellige data om dig lagret ved hjælp af web beacons.

5 samtykke

Når du besøger vores hjemmeside for første gang, vil vi vise dig en pop-up med en forklaring om cookies. Så snart du klikker på “Alle cookies”, giver du samtykke til os ved hjælp af alle cookies og plug-ins som beskrevet i pop-up og denne cookie erklæring. Du kan deaktivere brugen af ​​cookies via din browser, men vær opmærksom på, at vores hjemmeside ikke længere kan fungere korrekt.

6 Tredjemand

Vi har indgået aftaler om brugen af ​​cookies med andre virksomheder, der placerer cookies. Dog kan vi ikke garantere, at disse tredjeparter håndtere dine personlige data på en pålidelig eller sikker måde. Parterne såsom Google, skal betragtes som selvstændige registeransvarlige i henhold til den generelle databeskyttelse. Vi anbefaler, at du læser private oplysninger på disse selskaber.

7 Cookies

7.1 Tekniske eller funktionelle cookies

Nogle cookies sikre, at visse dele af hjemmesiden arbejde ordentligt, og at dine brugerindstillinger forbliver kendt. Ved at placere funktionelle cookies, vi gør det lettere for dig at besøge vores hjemmeside. På den måde behøver du ikke at gentagne gange indtaste de samme oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og for eksempel elementerne forbliver i din indkøbskurv, indtil du har betalt. Vi kan placere disse cookies uden dit samtykke.

7.2 Analytiske cookies

Vi bruger ikke analytiske cookies på denne hjemmeside.

7.3 Reklame cookies

Vi bruger ikke nogen reklame cookies på denne hjemmeside.

7.4 Sociale medier knapper

På vores hjemmeside bruger vi ikke medieknapper sociale fremme websider eller dele dem på sociale netværk.

8 Placering cookies

Intercom Messenger
Formål: Denne cookie bliver brugt af Intercom, hvilket er en live chat plugin på vores hjemmeside. 
Retention periode: 365 dage 
Beskrivelse: Denne cookie bliver brugt af Intercom, hvilket er en live chat plugin på vores hjemmeside.
Brugt navne Deling
intercom-id-xxxxxx, samtaleanlæg-state, samtaleanlæg-id-xxxxxx Fortrolighedserklæring
WordPress
Formål: WordPress login cookie 
Opbevaringsperiode: 30 dage 
Beskrivelse: Cookie til at holde dig logget ind
Brugt navne Deling
_wordpress_ Fortrolighedserklæring
Google kort
Formål: Vis kort på vores hjemmeside 
Opbevaringsperiode: 30 dage 
Beskrivelse: Vi har indlejret Google Maps på vores hjemmeside. Vores hjemmeside forbindelse til Google Maps API til at vise disse kort. Google Maps API anmoder din IP-adresse.
Brugt navne Deling
Fortrolighedserklæring
Complianz
Formål: Husk cookie advarsel valg 
Opbevaringsperiode: 365 dage 
Beskrivelse: Complianz gemmer de brugerindstillinger for cookie advarsel banner den
Brugt navne Deling
cmplz_all, cmplz_event_xxx, cmplz_stats, cmplz_id, complianz_config, complianz_consent_status, complianz_policy_id Fortrolighedserklæring
WP Do Not Track
Formål: Denne cookie bruges til at stoppe plugins og temaer fra at tilføje 3. parts sporingskode og cookies. 
Retention periode: 365 dage 
Beskrivelse: Denne cookie bruges til at stoppe plugins og temaer fra at tilføje 3. parts sporingskode og cookies.
Brugt navne Deling
wp-donottrack_feed, dont_track_me Fortrolighedserklæring
Google Recaptcha
Formål: 
Fastholdelse periode: 
Beskrivelse:
Brugt navne Deling
Fortrolighedserklæring

9 Dine rettigheder med hensyn til personoplysninger

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personlige data:

 • Du har ret til at vide, hvorfor der er behov for dine personlige data, hvad der vil ske med det, og hvor lang tid det vil blive opbevaret i.
 • Ret til indsigt: Du har ret til at få adgang til personlige data, der er kendt for os.
 • Ret til berigtigelse: du har ret til at supplere, rette, har slettet eller blokeret dine personlige data, når du ønsker det.
 • Hvis du giver os dit samtykke til at behandle dine data, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke og til at få dine personlige data slettet.
 • Ret til at overføre dine data: du har ret til at anmode om alle dine personlige data fra regulatoren og overføre det i sin helhed til en anden controller.
 • Ret til at gøre indsigelse: du kan gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine data. Vi overholder dette, medmindre der er berettigede grunde til forarbejdning.

For at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os. Der henvises til kontaktoplysninger i bunden af ​​denne cookie erklæring. Hvis du har en klage over, hvordan vi håndterer dine data, vil vi gerne høre fra dig, men du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden (den databeskyttelsesmyndighed).

10 Aktivering / deaktivering og sletning cookies

Du kan bruge din internet-browser til automatisk eller manuelt slette cookies. Du kan også angive, at visse cookies ikke kan placeres. En anden mulighed er at ændre indstillingerne i din internet-browser, så du modtager en besked, hver gang en cookie er placeret. For mere information om disse muligheder, skal du se instruktionerne i afsnittet Hjælp i din browser. Eller du kan angive dine præferencer på den følgende side: www.youronlinechoices.eu.

Bemærk, at vores hjemmeside ikke fungerer muligvis korrekt, hvis alle cookies er deaktiveret. Hvis du slette cookies i din browser, vil de blive placeret igen efter din samtykke, når du besøger vores websites igen.

11 Kontaktdetaljer

For spørgsmål og / eller kommentarer til vores cookie-politik og denne erklæring, bedes du kontakte os ved at bruge følgende kontaktoplysninger:

Globen Vesthimmerland 
Frederik d Vii Allé 15 
9670 Løgstør 
Danmark 
Hjemmeside: http://logstor.globenvesthimmerland.dk
E-mail: koc@vesthimmerland.dk 
Telefonnummer: 99 66 95 80

Tilbagekald cookie samtykke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This cookie statement was last updated on 11. juli 2019 and applies to citizens of the European Economic Area.

1. Introduction

Our website, http://logstor.globenvesthimmerland.dk (hereinafter: "the website") uses cookies and other related technologies (for convenience all technologies are referred to as "cookies"). Cookies are also placed by third parties we have engaged. In the document below we inform you about the use of cookies on our website.

2. What are cookies

A cookie is a small simple file that is sent along with pages of this website and stored by your browser on the hard drive of your computer or another device. The information stored therein may be returned to our servers or to the servers of the relevant third parties during a subsequent visit.

3. What are scripts?

A script is a piece of program code that is used to make our website function properly and interactively. This code is executed on our server or on your device.

4. What is a web beacon?

A web beacon (or a pixel tag) is a small, invisible piece of text or image on a website that is used to monitor traffic on a website. In order to do this, various data about you is stored using web beacons.

5. Consent

When you visit our website for the first time, we will show you a pop-up with an explanation about cookies. As soon as you click on "All cookies", you consent to us using all cookies and plug-ins as described in the pop-up and this cookie statement. You can disable the use of cookies via your browser, but please note that our website may no longer work properly.

6. Cookies

6.1 Technical or functional cookies

Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies, we make it easier for you to visit our website. This way, you do not need to repeatedly enter the same information when visiting our website and, for example, the items remain in your shopping cart until you have paid. We may place these cookies without your consent.

6.2 Analytical cookies

We do not use analytical cookies on this website.

6.3 Advertising cookies

We do not use any advertising cookies on this website.

6.4 Social media buttons

On our website we do not use social media buttons to promote web pages or share them on social networks.

7. Placed cookies

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
intercom-id-xxxxxx
_wordpress_
cmplz_all 30 days
wp-donottrack_feed
wordpress_test_cookie
wp-settings-3
wp-settings-time-3
wordpress_d069e37ce6fd39879fe0d484a13d68ea
wp-saving-post
wordpress_logged_in_d069e37ce6fd39879fe0d484a13d68ea
dt_cut_page
Sharing

This data is not shared with third parties.

8. Your rights with respect to personal data

You have the following rights with respect to your personal data:

 • You have the right to know why your personal data is needed, what will happen to it, and how long it will be retained for.
 • Right of access: You have the right to access your personal data that is known to us.
 • Right to rectification: you have the right to supplement, correct, have deleted or blocked your personal data whenever you wish.
 • If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke that consent and to have your personal data deleted.
 • Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the controller and transfer it in its entirety to another controller.
 • Right to object: you may object to the processing of your data. We comply with this, unless there are justified grounds for processing.

To exercise these rights, please contact us. Please refer to the contact details at the bottom of this cookie statement. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you, but you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Data Protection Authority).

9. Enabling/disabling and deleting cookies

You can use your internet browser to automatically or manually delete cookies. You can also specify that certain cookies may not be placed. Another option is to change the settings of your internet browser so that you receive a message each time a cookie is placed. For more information about these options, please refer to the instructions in the Help section of your browser.

Please note that our website may not work properly if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your consent when you visit our websites again.

10. Contact details

For questions and/or comments about our cookie policy and this statement, please contact us by using the following contact details:

Globen Vesthimmerland
Frederik d Vii Alle 15
9670 Løgstør
Denmark
Website: http://logstor.globenvesthimmerland.dk
Email: koc@vesthimmerland.dk
Phone number: 99 66 95 80

 Current status: AcceptedCurrent status: Denied